klik om zoom in te schakelen
laden…
We hebben geen resultaten gevonden
open kaart
Uitzicht roadmap Satelliet Hybride Terrein Mijn locatie Volledig scherm Vorige volgende
Meer zoekopties
We hebben gevonden 0 resultaten. Bekijk resultaten
Uw zoekresultaten

RGPD

Definities

Cliënt: elke professionele of natuurlijke persoon die in staat is in de zin van artikel 1123 en na het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://tinykub.com biedt klanten:

Inhoud: Alle onderdelen van de informatie die op de Site aanwezig zijn, inclusief teksten, afbeeldingen en video’s.

Klantinformatie: Het volgende wordt “Informatie(s)” genoemd, wat overeenkomt met alle persoonsgegevens die door https://tinykub.com kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse- en statistiekendoeleinden.

Gebruiker: Internet gebruiker inloggen, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke gegevens: “Informatie die het mogelijk maakt, in welke vorm dan ook, direct of niet, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Invoering van de website.

Op grond van artikel 6 van wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie krijgen gebruikers van de website te horen https://tinykub.com de identiteit van de verschillende belanghebbenden tijdens de uitvoering en follow-up:

Eigenaar: SAS YBADE Group Social Capital of 100 VAT Number: FR 64 812252765 – 141 Avenue Montaigne, Espace Montaigne 33160 Saint Médard en Jalles

Redacteur: SAS YBADE Group – contact@tinykub.com
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: AUGER Alexander – contact@tinykub.com
Gastheer: Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland – 41 22 820 35 44
Delegeren gegevensbescherming: AUGER Alexandre – contact@tinykub.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De site is een werk van de geest beschermd door de bepalingen van de Intellectuele Eigendom Code en toepasselijke internationale regelgeving.
De klant mag op geen enkele wijze de elementen van de site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren of voor eigen rekening werken.

Het gebruik van de https://tinykub.com site impliceert volledige aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of voltooid, zodat gebruikers van de https://tinykub.com site worden aangemoedigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://tinykub.com,die vervolgens zal proberen om de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen.
De https://tinykub.com website wordt regelmatig bijgewerkt door https://tinykub.com verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen juridische vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn niettemin noodzakelijk voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De https://tinykub.com website is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
https://tinykub.com streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken op de site https://tinykub.com. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies, onjuistheden en tekortkomingen in de actualisering, hetzij door haar eigen making, hetzij door de derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de https://tinykub.com website wordt gegeven als een indicatie, en zal waarschijnlijk veranderen. Bovendien is de informatie op de https://tinykub.com site niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van nieuwere, niet-virusvrije hardware en met een state-of-the-art browser
De https://tinykub.com site is ondergebracht bij een provider in de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn dienstverlening. Niettemin behoudt zij zich de mogelijkheid voor om de hostingservice voor de kortst mogelijke perioden stop te zetten, onder meer met het oog op onderhoud, verbetering van de infrastructuur, het uitvallen van de infrastructuur of als de voordelen en diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

https://tinykub.com en host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een storing in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met inbegrip van netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://tinykub.com is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft het recht om alle items die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, inclusief teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden.
Reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte proces, is verboden, tenzij schriftelijke toestemming wordt gegeven: https://tinykub.com.

Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of een van de elementen daarin zal worden beschouwd als inbreuk en vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en na het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

https://tinykub.com fungeert als redacteur van de site. https://tinykub.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de inhoud die het publiceert.

https://tinykub.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker,bij de toegang tot de https://tinykub.com website, en hetzij uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, of van het verschijnen van een bug of onverenigbaarheid.

https://tinykub.com kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de https://tinykub.comsite.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://tinykub.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte wordt gedeponeerd die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Als dat zo is, behoudt https://tinykub.com zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, vooral in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

7. Persoonsgegevensbeheer.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving op het gebied van marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de Digitale Economie, de Wet computer en vrijheid van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679).

7.1 Verzameling van persoonsgegevens

Voor persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de aanmaak van het persoonlijke account van de Gebruiker en de navigatie ervan op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: YBADE Group. https://tinykub.comwordt vertegenwoordigd door AUGER Alexandre, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die hij verzamelt, is https://tinykub.com vastbesloten om te voldoen aan het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en cliënten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van zijn persoonsgegevens en een register van behandelingen in overeenstemming met de werkelijkheid bij te houden.
Wanneer https://tinykub.com met Persoonsgegevens te maken heeft, neemt https://tinykub.com alle redelijke stappen om de juistheid en relevantie van Persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor https://tinykub.com deze gegevens behandelt.

7.2 Finaliteit van de verzamelde gegevens

https://tinykub.com de gegevens waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk verwerkt:

 • om navigatie op de Site mogelijk te maken en de beheer en traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: aanmeldings- en sitegebruiksgegevens, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spammen, hacken…): computerhardware die wordt gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hashé)
 • ter verbetering van de navigatie op de site: aanmeldings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over https://tinykub.com: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://tinykub.com brengt uw persoonsgegevens niet op de markt, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en oppositie

In overeenstemming met de huidige EU-regelgeving hebben https://tinykub.com gebruikers de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledige gegevens van gebruikers recht om gegevens van persoonlijke gebruikers te vergrendelen of te verwijderen (artikel 17 van de RGPD), wanneer zij onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communicatie of bewaring is verboden
 • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2 quater RGPD)
 • het recht om de verwerking van de gegevens van de gebruikers te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers zullen hebben verstrekt, wanneer de gegevens automatisch worden verwerkt op basis van hun toestemming of contract (artikel 20 RGPD)
 • het recht om het lot van de gegevens van gebruikers na de dood te definiëren en te kiezen aan wie https://tinykub.com al dan niet zijn gegevens moeten delen met een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra https://tinykub.com op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van een Gebruiker en geen instructies van hem heeft, verbindt https://tinykub.com zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om deze te bewaren voor proeftijd of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://tinykub.com zijn Persoonsgegevens gebruikt, vragen om deze te corrigeren of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://tinykub.com op:

YBADE Group – DPO, AUGER Alexandre
141 Avenue Montaigne, Espace Montaigne 33160 Saint Médard en Jalles.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens vermelden die hij wil https://tinykub.com te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, door zich precies te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen zijn onderworpen aan de verplichtingen die wettelijk aan https://tinykub.com worden opgelegd, waaronder het bewaren of archiveren van documenten. Tot slot kunnen https://tinykub.com gebruikers een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, waaronder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Geheimhouding van persoonsgegevens

https://tinykub.com afziet van het verwerken, hosten of overdragen van klantgegevens naar een land buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als “ontoereikend” wordt erkend zonder de klant eerst op de hoogte te stellen. Https://tinykub.com blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende waarborgen bieden onder de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679).

https://tinykub.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te bewaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van klantinformatie beïnvloedt, aan https://tinykub.com bekend wordt gemaakt,moet de klant de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://tinykub.com geen ‘gevoelige gegevens’.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uitsluitend door https://tinykub.com dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) worden verwerkt om de doelstellingen van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, de belangrijkste mensen waarschijnlijk toegang hebben tot gebruikersgegevens https://tinykub.com zijn voornamelijk onze klantenservice agenten.

8. Kennisgeving van incidenten

Geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag methode is volkomen veilig, maakt niet uit hoe moeilijk het wordt. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen.
Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zouden we getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze incidentmeldingen houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, of ze nu op nationaal of Europees niveau zijn. We zijn vastbesloten om onze klanten volledig te informeren over alle problemen met de accountbeveiliging en hen alle informatie te bieden die ze nodig hebben om hen te helpen hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen na te komen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de https://tinykub.com site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op een medium aan derden. Alleen de aanname van de aankoop van https://tinykub.com en haar rechten zou de overdracht van de informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://tinykub.comte bewaren en te wijzigen .

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://tinykub.com gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt https://tinykub.comalle redelijke maatregelen om hen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, manipulatie of vernietiging.

9. Hyperlinks “cookies” en tags (“tags”) internet

De https://tinykub.com site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, ingesteld met toestemming van https://tinykub.com. Https://tinykub.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites op deze manier te verifiëren en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit op zich nemen.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site deze kan gebruiken. U deze cookies op elk gewenst moment kosteloos uitschakelen vanuit de deactiveringsopties die u beschikbaar zijn en hieronder worden teruggeroepen, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de services die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en is opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen het apparaat van de gebruiker waarschijnlijk niet beschadigen.

https://tinykub.com waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerkt, zoals de bekeken pagina’s, de zoekopdrachten die zijn uitgevoerd. Met deze informatie kunnen https://tinykub.com de inhoud van de Site, het browsen van de gebruiker, verbeteren.

Met Cookies die de navigatie en/of levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser instellen om hem in staat te stellen te beslissen of hij deze al dan niet accepteert, zodat cookies in de terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze systematisch of volgens de uitgever worden afgewezen. Gebruikers kunnen hun navigatiesoftware ook zo instellen dat cookies ad hoc worden geaccepteerd of geweigerd, voordat een cookie waarschijnlijk op hun apparaat wordt geregistreerd. https://tinykub.com informeert de Gebruiker dat in dit geval niet alle functies van de navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker weigert cookies te registreren in zijn apparaat of browser, of als de Gebruiker de cookies verwijdert die in hem zijn geregistreerd, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn browsen en ervaring op de Site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://tinykub.com of een van de providers voor technische compatibiliteitsdoeleinden niet kan herkennen welk type browser door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit het apparaat lijkt te zijn verbonden met internet.

Zo ja, dan wijst https://tinykub.com elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de gedegradeerde werking van de site en de diensten die mogelijk door https://tinykub.com worden aangeboden, i) Weigering van cookies door de gebruiker ii) het onvermogen van https://tinykub.com om de cookies te registreren of te bekijken die nodig zijn voor de werking ervan naar keuze van de gebruiker. Voor het beheren van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het browser help menu, waarmee u laat weten hoe de gebruiker zijn Cookie wensen kan wijzigen.

Op elk moment kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn Cookie-wensen uit te drukken en aan te passen. https://tinykub.com zullen ook gebruik kunnen maken van de diensten van externe aanbieders om de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Tot slot, door te klikken op het sociale netwerk pictogrammen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de Twitter https://tinykub.com of in zijn mobiele app en als de Gebruiker het storten van cookies heeft geaccepteerd door te blijven bladeren op de website of mobiele app https://tinykub.com,Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) laten vallen.

Dit soort cookies worden alleen op uw apparaten gedeponeerd als u ermee instemt, door te blijven bladeren door de website of mobiele app van https://tinykub.com. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming voor https://tinykub.com intrekken om dit soort cookies in te dienen.

Artikel 9.2. TAGS (“TAGS”) INTERNET

https://tinykub.com kunnen af en toe internettags (ook wel ’tags’ of actietags, GIF’s van één pixel, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en GIF’s één voor één) gebruiken en implementeren via een gespecialiseerde webanalysepartner die de relevante informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, in een vreemd land kan vinden (en dus opslaan).

Deze tags worden geplaatst in zowel online advertenties waarmee gebruikers toegang hebben tot de site, en op de verschillende pagina’s van de site.

Met deze technologie kunnen https://tinykub.com de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de bekeken informatie) en het gebruik van de site door de gebruiker.

De externe provider zal uiteindelijk in staat zijn om informatie over bezoekers van de Site en andere websites te verzamelen via deze tags, rapporten over de activiteiten van de site voor https://tinykub.comsamen te stellen en andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de site en het internet.

10. Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de https://tinykub.com site is onderworpen aan het Franse recht.
Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de bevoegdheid uitsluitend verleend aan de bevoegde rechterlijke instanties van Bordeaux.

 • Reset wachtwoord

 • Uitgebreid zoeken

  Meer zoekopties
 • Maatregelen

 • Verander de valuta

Vergelijk aanbiedingen